Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2019

2019-09-20 11:52:29 Ogłoszenia

Produkcja granulatu z wykorzystaniem procesów odzysku odpadów innych niż niebezpieczne

Pacanów, 20.09.2019r

Znak: ROŚ.6220.1.2019

 Zawiadomienie

            Na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz.2081 z późn. zm.), i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.)

Zawiadamiam

że w dniu 20.09.2019r na wniosek Inwestora ELPOLOGISTYKA Spółka z o.o z siedzibą w m. Zawada 26, 28-230 Połaniec została wydana decyzja znak: ROŚ.6220.1.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Produkcja granulatu  z wykorzystaniem procesów odzysku odpadów innych niż niebezpieczne” planowanego  do realizacji w m. Biechów na działce o nr ewid. gr. 1190/16, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

      Z treścią decyzji można zapoznać się w ciągu 14 dni od daty podania niniejszej  informacji do publicznej wiadomości w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, w godzinach od 7.00 – 15.00.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z  § 3 ust 1 pkt. 56 lit a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz. U. 2016, poz.71 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Biechów i Wójcza.

 

Otrzymują:

Zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

              Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

tablicach ogłoszeń sołectw:

              Biechów i Wójcza

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: