Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2019

2019-09-06 17:06:44 Ogłoszenia

Produkcja granulatu z wykorzystaniem procesów odzysku odpadów innych niż niebezpieczne” planowanego do realizacji w m. Biechów na działce o nr ewid. gr. 1190/16

Pacanów, 06.09.2019

Znak: ROŚ.6220.1.2019

ZAWIADOMIENIE 

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.)

Zawiadamiam

że w dniu 06.09.2019r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Produkcja granulatu z wykorzystaniem procesów odzysku odpadów innych niż niebezpieczne” planowanego do realizacji w m. Biechów na działce o nr ewid. gr. 1190/16, realizowanego przez Inwestora ELPOLOGISTYKA Spółka z o.o
z siedzibą w m. Zawada 26, 28-230 Połaniec W związku z powyższym informuje się że, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie w pok. nr 110 w godzinach 700-1500  można zapoznać się z :

·         postanowieniem ROŚ.6220.1.2019 z dnia 06.09.2019r.

·         opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach – opinia WOO-II.4220.34.2019.GO.2

·         opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju – opinia SE.V-4470/5/19

·         opinią Dyrektora PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie – opinia KR.RZŚ.435.112.2019.AP

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Biechów i Wójcza.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie w godzinach urzędowania.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096)   w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.  W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


Otrzymują:

1.    Strony postępowania wg wykazu

2.    Sołtys m. Biechów i Wójcza 

3.    a/a     

 

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: