Obwieszczenie ROŚ. 6220.4.2019

2019-09-03 13:33:29 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Znak: ROŚ. 6220.4.2019

Pacanów, dnia 28.08.2019

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów 

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 61 § 1, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.   Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)  

 zawiadamiam, że

 w dniu 28.08.2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów na wniosek Powiatu Buskiego z siedzibą w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 15, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce od km 5+938 do km 8+958 dł. 2954m”, na działkach o nr ewid. gr. 1102, 1048, 1047/1, 1047/2, 1064/1 (skrzyżowanie z 0122T) obręb Słupia, działki nr 1149/1 – obręb Słupia- Kanał Strumień, działki nr 1124/1 obręb Słupia .

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kpa przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania poprzez obwieszczenie, sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w dniu 28.08.2019r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju i PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w godzinach pracy urzędu 700 – 1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Słupia.


Otrzymują:

Zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

·         Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

tablicach ogłoszeń sołectw:

·         Słupia

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

 Burmistrz Miasta i Gminy

 Wiesław Skop

Zobacz również: