Zarządzenie Nr 90/19 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 22 sierpnia 2019 r.

2019-08-23 11:49:59 Ogłoszenia

w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 90/19

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r poz. 684), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2019r w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. z 2019r poz. 1506), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r poz. 506) zarządzam co następuje:

§ 1.

Zapewnia się na terenie Miasta i Gminy Pacanów miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych  obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych na okres trwającej kampanii wyborczej poprzedzającej wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r., które stanowią sołeckie tablice informacyjne ustawione w poszczególnych miejscowościach na terenie Miasta i Gminy Pacanów, tj:

Biechów – przy przystanku (obok sklepu), Biskupice – centrum wsi, Chrzanów – przy świetlicy wiejskiej, Grabowica-przy remizie OSP, Komorów – obok przystanku, Karsy Dolne, Karsy Duże, Karsy Małe -  przy sklepie w Karsach Małych, Kępa Lubawska – przy remizie OSP, Kółko Żabieckie – przy przystanku, Książnice – przy sklepie, Niegosławice – przy sołtysie, Oblekoń – przy sołtysie, Pacanów – dwie tablice w Rynku, Podwale – centrum wsi, Rataje Karskie – przy sołtysie, Rataje Słupskie – przy szkole podstawowej,  Słupia – przy przystanku, Trzebica – przy świetlicy środowiskowej, Wola Biechowska – centrum wsi przy skrzyżowaniu, Wójcza – przy sklepie, Wójeczka – przy sołtysie, Zborówek – przy remizie OSP, Zborówek Nowy – przy sołtysie, Zołcza - Ugory – przy przystanku, Żabiec – przy byłym sklepie, Kwasów – przy sklepie, Sroczków –przy skrzyżowaniu w centrum wsi.

§ 2.

Plakaty należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 3.

Plakaty oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

§ 4.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, a także poprzez zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Pacanów i stronie internetowej www.pacanow.pl.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: