ZARZĄDZENIE nr 89/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 22 sierpnia 2019r

2019-08-22 12:50:23 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990r o  samorządzie  gminnym  /j.t Dz. U   z  2019  poz. 506 ze  zmianami/  i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami  /tekst jednolity Dz U  z 2018r   poz. 2204 ze  zmianami /  zarządzam  co  następuje

§1

Przeznacza  się  do  dzierżawy  nieruchomość  rolną    wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia  na  okres  3  lat.

§2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  w  Pacanowie , w  prasie  lokalnej , zwyczajowo  przyjęte , na  stronach internetowych  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Pacanowie.

 §3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.


Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr  89/2019

Burmistrza   Miasta  i Gminy Pacanów  z  dnia   22 sierpnia  2019  r    w                                         

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do                                                      

wydzierżawienia  w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat


W  Y  K  A  Z

nieruchomości   rolnej   położonej w   Podwalu

 

Nieruchomość;

1.Działka  nr 249

2.Własność  Gminy  Pacanów - D.IN.IV.7710.122.2002- WŚ                                    

3.Powierzchnia   0,27ha

4.Nieruchomość  rolna  położona  we  wsi  Sroczków

5.Brak  planu  -  w    ewidencji  gruntów  zapisana  jako   teren  rolny      

6/  Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu  rocznie   -  64,80  kg pszenicy

Stawka  czynszu dzierżawnego gruntu będzie  waloryzowana  corocznie jako  sumę  czynszu należnego wyrażoną  w  równowartości  pieniężnej  odpowiedniej  ilości pszenicy przyjmując  do  przeliczeń  średnią  krajową  cenę  skupu  pszenicy  na  podstawie  obwieszczeń  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego

7. Termin  zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy

 8.  Cena  nieruchomości                                   nie  dotyczy

9.  Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -                                      nie  dotyczy.

11.Terminy  wnoszenia  opłat  -  15 września  każdego  roku

12.Zasady  aktualizacji  opłat  -  nie  dotyczy.

13/ Nieruchomość  do  sprzedania  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  -  nie dotyczy

14. Termin  do  złożenia   wniosku  przez  osoby ,  którym  przysługuje  pierwszeństwo

w nabyciu  nieruchomości  upływa    ……………………..   nie  dotyczy

-----------------------------------------------------------------------------------

Wykaz  niniejszy  podlega  publikacji  przez  okres  21  dni  od  22  sierpnia  2019r  do  12 września  2019r                                    

 

Zobacz również: