Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2019

2019-07-26 14:50:56 Ogłoszenia

Przedłuża się termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Produkcja granulatu z wykorzystaniem procesów odzysku odpadów innych niż niebezpieczne” planowanego do realizacji w m. Biechów na działce o nr ewid. gr. 1190/16

Pacanów, 23.07.2019

Znak: ROŚ.6220.1.2019 

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn zm)

zawiadamiam, że

że  z uwagi na ze względu na analizę dokumentacji sprawy przedłuża się termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Produkcja granulatu z wykorzystaniem procesów odzysku odpadów innych niż niebezpieczne” planowanego do realizacji w m. Biechów na działce o nr ewid. gr. 1190/16 realizowanego przez Inwestora ELPOLOGISTYKA Spółka z o.o. z siedzibą w m. Zawada 26, 28-230 Połaniec Wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 23 sierpnia 2019r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie
i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Biechów.                                                                                                                                         

pouczenie

Stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie zgodnie z art. 37 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn zm) w związku z art 36 § 1. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Otrzymują:

1.                   Zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

•              Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

tablicach ogłoszeń sołectw:

•              Biechów i Wójcza

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

2.                   Strony postępowania wg wykazu

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: