Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 12 lipca 2019

2019-07-12 12:49:39 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990r  o  samorządzie  gminnym  /j.t  Dz. U z  2019r  poz. 506/  i art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami/ tekst jednolity Dz.U  z  2018r poz. 2204 z  późniejszymi  zmianami/ oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  LXV/309/10  Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  14  lipca  2010r w sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  lokali  mieszkalnych  i  użytkowych  położonych  Pacanowie. 

 §1

Przeznacza  się  do  sprzedaży   w  drodze  przetargu  nieograniczonego lokal użytkowy  wymieniony  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

 §2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  w  Pacanowie , w  prasie  lokalnej , zwyczajowo  przyjęte , na  stronach internetowych  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Pacanowie

 §3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr     67/2019

Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Pacanów  z  dnia    12  lipca  2019r    w                                         

 sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości   lokalowej  w   budynku       

mieszkalno- użytkowym przeznaczonym  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego

            

                                               W  Y  K  A  Z

nieruchomości  lokalowej   w   budynku mieszkalno -  użytkowym położonym w  Pacanowie

przy  ulicy  Mlecznej  47 

Nieruchomość;

1.Działka  nr  1322/2

2.Własność  Gminy  Pacanów   - ujawniona  w  KI1B/00069049/3

3.Udział  nabywcy  lokalu  w  części  wspólnej  budynku  i gruntu   o  pow. 0,1170 ha  wynosi 4890/38090  części.

4.Powierzchnia  lokalu   mieszkalnego  Nr  4 -    48,90 m²

5.Nieruchomość  lokalowa  położona  w  Pacanowie

6.Brak  planu  -  w    ewidencji  gruntów    zapisana   jako   nieruchomość  zabudowana                        

7/ Cena  nieruchomości  lokalu  32090,00   

    -  wartość  rynkowa  lokalu        32090,00 

         użytkowego      

8/  Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu  nie  dotyczy

9. Termin  zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy

10.  Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -    nie  dotyczy.

 11.Wysokość  opłat   z  tytułu  użytkowania  , najmu ,  dzierżawy  -  nie  dotyczy

 12.Terminy  wnoszenia  opłat  -  nie  dotyczy

13.Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.

14/ Nieruchomość  do  sprzedania  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  -  nie dotyczy

15. Termin  do  złożenia  wniosku  przez  osoby , którym  przysługuje pierwszeństwo w  nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

-----------------------------------------------------------------------------------

Wykaz  niniejszy podlega publikacji  przez  okres  21 dni  od 12 lipca 2019r do  2  sierpnia 2019r             

 

Zobacz również: