Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 12 lipca 2019r

2019-07-12 12:47:27 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  / j.t  Dz.U z  2019r  poz. 506  z  późniejszymi  zmianami/  i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami / j.t  Dz.U  z 2018r  poz. 2204 z  późniejszymi  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XII/74/19 Rady Miejskiej  w  Pacanowie  z dnia  27  czerwca 2019r w  sprawie  wyrażenia   zgody  na  najem   na  okres  5  lat  w  trybie  bez przetargowym  lokalu  użytkowego (  garażu)  stanowiącego  własność  Gminy  Pacanów  położonego przy  ulicy  Mlecznej  47 w  Pacanowie  i  w wykonaniu   Zarządzenia  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Pacanów   Nr 26/2019  z  dnia 15  marca  2019r   w  sprawie  ustalenia  minimalnych  stawek  czynszowych  najmu  lokali  użytkowych  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Pacanów

§1

Przeznacza  się  do najmu  nieruchomość  lokal  użytkowy  (garaż)  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

§2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Miasta  i Gminy  w  Pacanowie w  prasie  lokalnej ,  zwyczajowo  przyjęte ,  na stronach internetowych  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Pacanowie

§3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr 66/19

 Burmistrza  Miasta  i  Gminy Pacanów  z  dnia   27  czerwca   2019 r    w                                         

sprawie ogłoszenia wykazu  lokalu  garażowego  przeznaczonego do                                                      

 najmu  w trybie bez  przetargowym na okres   5 lat


                                               W  Y  K  A  Z

nieruchomości  lokalowej  garażowej  położonej w  Pacanowie   przeznaczonej  do  najmu

Nieruchomość;

1.Lokal  użytkowy ( garaż) w  Pacanowie  usytuowany na  działce  nr  1322/2  (Teren  byłej  Lecznicy  zwierząt)

2.Własność  Gminy  Pacanów  w 8190/38090  części  - ujawniona  w  KW  KI1B/00069049/3 

3.Powierzchnia  lokalu  użytkowego  garażowego  do  najmu  27m²

4.Wysokość  czynszu  za  najem  lokalu  użytkowego ( garażowego ) miesięcznie  4.0zł)  plus  Vat za  1m²

5.Brak  planu  -  w    ewidencji  gruntów   działka  nr  1322/2  jest  zapisana  jako  teren  zabudowany  

6. Termin  zagospodarowania  -  nieruchomości  nie  dotyczy

7.Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  nie  dotyczy  

8.Wysokość  opłaty  z  tytułu  najmu   132,84zł

9.Termin  płatności  czynszu  do   10 dnia danego   miesiąca

10. Zasady  aktualizacji  opłat  -  Zarządzenie  Burmistrza Miasta Pacanowa

11. Lokal  do  oddania  w  najem  na  okres  5  lat

-----------------------------------------------------------------------------------

Wykaz  niniejszy  podlega  publikacji  przez  okres  21 dni  od  12  lipca  2019  do  2  sierpnia   2019r

 

 

Zobacz również: