Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 24 maja 2019 roku

2019-05-24 19:41:14 Ogłoszenia

w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Pacanów

Na podstawie  art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ), art. 163 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 ze. zm ), art. 19 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2018, poz. 140 ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2019 Starosty Buskiego z dnia 24 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na obszarze powiatu buskiego - zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły na terenie powiatu buskiego, w tym gminy Pacanów oraz przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Wiśle wprowadzam z dniem 24.05.2019r. od godz. 19:00 na terenie gminy Pacanów alarm przeciwpowodziowy.

§ 2

Zobowiązuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz wszystkie służby do zabezpieczenia przeciwpowodziowego do podejmowania niezbędnych, przewidzianych prawem czynności dla życia i zdrowia ludności i jej mienia oraz środowiska.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Gminnemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów

/-/ mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: