Ogłoszenie o naborze

2019-01-24 13:55:34 Ogłoszenie o naborze

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów.

Pacanów, dnia 23.01.2019r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów.

Nazwa i adres jednostki
Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 376 54 03, e-mail:ug@pacanow.pl
 
I. Określenie stanowiska urzędniczego
podinspektor ds. księgowości budżetowej

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku lub specjalności rachunkowość, finanse

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów prawa, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania administracyjnego,
2) rzetelność, sumienność, odpowiedzialność komunikatywność, 
3) biegła znajomość obsługi komputera z systemem operacyjnym Windows, programów biurowych Microsoft Office,     
4) umiejętność pracy w zespole,
         
III. Zakres wykonywanych zadań:

1)prowadzenie ewidencji, rozlicznie i uzgadnianie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
2)wycena i rozliczanie inwentaryzacji,
3)prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych w zakresie  rocznego wymiaru  zobowiązań podatkowych,  
4)wprowadzanie zmian geodezyjnych, kompletowanie i  aktualizowanie dokumentów wymiarowych z zakresu podatków i opłat, prowadzenie ewidencji nieruchomości i kart gospodarstw,
5)przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
6)załatwianie spraw związanych z wnioskami o umorzenie zobowiązań podatkowych,
7)dokonywanie przypisów i odpisów,
8)wydawanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat,
9)prowadzenie wymaganych rejestrów,
10)wystawianie faktur za wodę, ścieki, czynsze, użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia
11)prowadzenie ewidencji podatku VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych i rozli-czeniowych z tytułu podatku VAT,
12)prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności,
13)terminowe sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,
 
IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1)stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w budynku Urzędu Miasta i Gminy Pacanów,
2)praca z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie,
3)czas pracy: pełny etat - 40 godzin tygodniowo.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów
W miesiącu grudzień 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  
4) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,                         
5) oświadczenie o stanie zdrowia,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
9) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji do pracy, dostępną na stronie internetowej: www.bip.pacanow.pl
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru przez Urząd Miasta i Gminy Pacanów zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1 z późniejszymi  zmianami) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r., poz.1260 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
"Nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów" w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów (pokój 101) lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28–133 Pacanów w terminie do dnia 4 lutego 2019r. do godz. 15.00

Dokumenty, które wpłyną  po wyżej wymienionym  terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po przeprowadzeniu z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.pacanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów.

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Wiesław Skop

Zobacz również: