Zawiadomienie ROŚ.6220.5.2018

2019-01-23 14:54:16 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana na działkach nr 72, 74, 76/4, 76/3 obręb Sroczków, gmina Pacanów

Pacanów, 23.01.2019r

Znak: ROŚ.6220.5.2018

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

       Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.)

Zawiadamiam

że w dniu 23.01.2019r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana na działkach nr 72, 74, 76/4, 76/3 obręb Sroczków, gmina Pacanów, realizowanego przez Inwestora EPLANT 5 Sp. Z O.O z siedzibą w m. Kraków ul. Salwadorska 14/310, 30-109 Kraków.

W związku z powyższym informuje się że, w siedzibie Urzędu Gminy w Pacanowie w pok. nr 110
w godzinach 700-1500  można zapoznać się z :

-        postanowieniem ROŚ.6220.5.2018 z dnia 23.01.2019r.

-        opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju SE.V-4470/71/18 z dnia 04.12.2018r

-        opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach WOO-II.4220.276.2018.SM/AS.2 z dnia 09.01.2019r

-        opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Kraków KR.RZŚ.435.400.2018.AP z dnia 03.12.2018r

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sroczków.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Gminy
w Pacanowie w godzinach urzędowania.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2081)   w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.  W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymują:

1.     zainteresowani:

-     poprzez umieszczenie niniejszego zawiadomienia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pacanów oraz w miejscu realizacji inwestycji.

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów

mgr Wiesław Skop

 

 

Zobacz również: