Zawiadomienie ROŚ.6220.5.2018

2019-01-16 12:16:55 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana na działkach nr 72, 74, 76/4, 76/3 obręb Sroczków, gmina Pacanów

Pacanów, 15.01.2019

Znak: ROŚ.6220.5.2018

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn zm)

zawiadamiam, że

że  z uwagi na ze względu na analizę dokumentacji sprawy przedłuża się termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

pn: „Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana na działkach nr 72, 74, 76/4, 76/3 obręb Sroczków, gmina Pacanów” realizowanego przez Inwestora EPLANT 5 SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie

ul. Salwadorska 14-310, 30-109 Kraków.

Wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 15 lutego 2019r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sroczków.                   

pouczenie

Stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie zgodnie z art. 37 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn zm) w związku z art 36 § 1. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Otrzymują:

1.            Strony postępowania wg wykazu

Sołtys m. Sroczków

 

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: