ZAWIADOMIENIE

2018-09-17 15:20:18 Ogłoszenia

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Pacanów, 12.09.2018

Znak: ROŚ.6220.3.2018

   

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.   Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)  

 

                                             

Zawiadamiam

 

że w dniu 12.09.2018r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0119T Pacanów – do drogi krajowej 79 od km 0+012 do km 1+215 długość 1203m”, planowanego na działkach o nr ewid. 1953 oraz 1970 obręb 0014 Pacanów, przez Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-ZdrójW związku z powyższym informuje się że, w siedzibie Urzędu Gminy w Pacanowie w pok. nr 110 w godzinach 700-1500  można zapoznać się z :

-             postanowieniem ROŚ.6220.3.2018 z dnia 12.09.2018r.

-             opinią sanitarna z dnia 21.08.2018r Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju znak: SE.V-4470/51/18

-             opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4220.169.2018.SM.1 z dnia 29.08.2018r

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pacanów.

 

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Gminy

w Pacanowie w godzinach urzędowania.

Pouczenie

 

Zgodnie z art. 41  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1257)   w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.  W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

Otrzymują:

1.            Strony postępowania poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń

2.            Sołtys m. Pacanów 

3.            a/a

Zobacz również: