Zamawiajacy: Gmina Pacanów

Adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Kontakt: tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail: ug@pacanow.pl, Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 474

Data publikacji: 2017-05-26 12:15:36

Przedmiot: Remont drogi gminnej Żabiec wieś nr 361030T od km 0+020 do km 0+708 w miejscowości Żabiec. Remont drogi gminnej Żabiec dojazd do kolejki nr 361109T od km 1+036 do km 1+603 w miejscowości Żabiec. Remont drogi gminnej Książnice-Zborówek Stary nr 361053T od km 0+000 do km 0+922 w miejscowości Książnice

Treść przetargu:
Gmina Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. (41) 376 54 03
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony
na:

Ogłoszenie nr 518324-N-2017 z dnia 2017-05-26 r.
Remont drogi gminnej Żabiec wieś nr 361030T od km 0+020 do km 0+708 w miejscowości Żabiec. Remont drogi gminnej Żabiec dojazd do kolejki nr 361109T od km 1+036 do km 1+603 w miejscowości Żabiec. Remont drogi gminnej Książnice-Zborówek Stary nr 361053T od km 0+000 do km 0+922
w miejscowości Książnice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu
nie dotyczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,
lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów, krajowy numer identyfikacyjny 29101054700000, ul. Rynek  15, 28133   Pacanów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 765 403, e-mail inwest@pacanow.pl,
faks 413 765 980.
Adres strony internetowej (URL): http://www.ug.pacanow.pl/
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu
i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.pacanow.pl/przetargi.php
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
nie dotyczy
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Żabiec wieś nr 361030T od km 0+020 do km 0+708 w miejscowości Żabiec. Remont drogi gminnej Żabiec dojazd do kolejki nr 361109T od km 1+036 do km 1+603 w miejscowości Żabiec. Remont drogi gminnej Książnice-Zborówek Stary nr 361053T
od km 0+000 do km 0+922 w miejscowości Książnice
Numer referencyjny: IGPM.271.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na trzy zadania : Zadanie nr 1. Remont drogi gminnej Żabiec wieś nr 361030T od km 0+020 do km 0+708 w miejscowości Żabiec 1.1 podbudowa a) Uzupełnienie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 40cm (rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz z zagęszczeniem oraz masą mineralno-asfaltową gr. 4cm)– 597,00 m² b) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej -162,41 ton 1.2 nawierzchnia a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4cm wraz
z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 2 095,70m² 1.3 roboty wykończeniowe a) ścięcie
 i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm -103,20 m³ b) wyrównanie z uzupełnieniem pobocza gruntem niespoistym z dowozu -16,20 m³ 1.4 urządzenia bezpieczeństwa ruchu a) montaż znaków D-1+T-6 – 2 szt. b) montaż znaków A-1, A-2, A-3, A-6b(c) - 2 szt c) montaż znaków C-11-1 szt d) montaż barier ochronnych o rozstawie słupków 2m – 32 m Zadanie nr 2. Remont drogi gminnej Żabiec dojazd do kolejki nr 361109T od km 1+036 do km 1+603 w miejscowości Żabiec 2.1 odwodnienie korpusu drogowego a) remont przepustu fi 600 mm (rozbiórka istniejącego przepustu, ława
z kruszywa grubości 30cm, montaż kręgów żelbetonowych l=2,5m, żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka, podbudowa) – szt. 1 2.2 podbudowa a) Uzupełnienie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 40cm (rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz z zagęszczeniem oraz masą mineralno-asfaltową gr. 4cm) – 832,20 m² b) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej -143,97 ton 2.3 nawierzchnia a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 1 857,70m² 2.3 roboty wykończeniowe a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm -96,60 m³ b) wyrównanie z uzupełnieniem pobocza gruntem niespoistym z dowozu-22,80 m³ 2.4 urządzenia bezpieczeństwa ruchu a) montaż znaków A-7 – 2 szt. b) montaż znaków A-1, A-2, A-3, A-6b(c) -2 szt. c) montaż znaków C-11 – 1 szt. d) montaż barier ochronnych o rozstawie słupków 2m -130m Zadanie nr 3. Remont drogi gminnej Książnice - Zborówek Stary nr 361053T od km 0+000 do km 0+922 w miejscowości Książnice 3.1 podbudowa a) Uzupełnienie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 40cm (rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz
z zagęszczeniem oraz masą mineralno-asfaltową gr. 4cm)– 734,70 m² b) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej -215,54 ton 3.2 nawierzchnia a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 2 781,30m² 3.3 roboty wykończeniowe a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm -138,30 m³ b) wyrównanie z uzupełnieniem pobocza gruntem niespoistym z dowozu – 21,60 m³ 3.4 urządzenia bezpieczeństwa ruchu a) montaż znaków A-1, A-2, A-3, A-6b(c) – 2 szt b) montaż tablic U-3e- 6 szt 4. Zakres zamówienia obejmuje również: - Wykonanie zastępczego oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym - wykonanie zabezpieczenia terenu robót
i całego placu budowy pod względem bhp oraz przed wstępem osób nieupoważnionych, - uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, - usuwanie śmieci, zbędnych materiałów, utylizację odpadów budowlanych. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust.1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji ) na własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. - wykonanie niezbędnych prób i badań - obsługę geodezyjną w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie dokumentacji powykonawczej, 5. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem oraz inne informacje niezbędne do właściwej wyceny robót określają: - projekty budowlane ( projekty techniczne , projekty stałej organizacji ruchu) - załącznik nr 9 do SIWZ, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 11 do SIWZ, - przedmiary robót - załącznik nr 10 do SIWZ, - wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ, 6. Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna) wynosi 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 7. Przedmiot umowy może podlegać modyfikacji , jeżeli w toku wykonywania robót okaże się dokumentacja projektowa zawiera wady , których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy a, których istnienie uniemożliwia wykonywanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
W takim wypadku, przy udziale projektanta i Inspektora Nadzoru strony ustalą zakres robót zaniechanych, dodatkowych i zakres robót zamiennych a zmodyfikowany sposób świadczenia Wykonawcy określą w aneksie do umowy. 8. Jeżeli wykonawca stwierdzi , że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry mogą wskazywać na producentów produktów lub ich źródła pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawiony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie , które posiadają parametry techniczne nie gorsze od wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Na wykonawcy spoczywa ciężar wskazania ich „równoważności”. 9. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z materiałów własnych. 10. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, BHP, przeciwpożarowymi, aktualną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz na warunkach określonych w projekcie załączonej umowie. 11. Zamawiający w oparciu o art. 29ust 3a ustawy Pzp wymaga , aby przez okres realizacji robót wykonawca zatrudniał na umowę o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonaniem robót drogowych. 12. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 45.00.00.00 -7 Roboty budowlane 45 23 30 00 -9 Roboty
w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45 23 31 40 -2 Roboty drogowe

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45233000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa
lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-10-31
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie założeniami w pkt VIII.1 SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie założeniami w pkt VIII.1 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał : - dla zdania nr 1 jedną robotę budowlaną związaną z budową , przebudową lub remontem drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej o wartości minimum 50 tys zł. - dla zdania nr 2 jedną robotę budowlaną związaną z budową , przebudową lub remontem drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej
o wartości minimum 60 tys zł. - dla zdania nr 3 jedną robotę budowlaną związaną z budową , przebudową lub remontem drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej o wartości minimum 60 tys zł. Wykonawca tym samym doświadczeniem może wykazać się do więcej niż jednego zadania pod warunkiem, że jego sumaryczna wartość odpowiada warunkom postawionym przez Zamawiającego dla poszczególnych zadań - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami: - dla zadania nr 1 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej - dla zadania nr 2 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności drogowej - dla zadania nr 3 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalności drogowej Tym Samym kierownikiem budowy można wykazać się
do wszystkich zadań. Do oferty w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z dnia 17 kwietnia 2008 r ze zm.) przynależność
do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymaga dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt X.6 lit a) składa dokument odpowiedni , że a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości , przy czym dokumenty te nie powinny zostać wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Dokumenty o których mowa w pkt a) powinny zostać wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Jeżeli w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba , której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt a) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy , ze wskazaniem osoby , której dokument miał dotyczyć , złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis w pkt b) stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane
( Załącznik nr 7 do SIWZ) , załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie , w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji , uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. (załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości - Zadanie nr 1. 2 000,00 zł ( dwa tysiące złotych). - Zadanie nr 2. 2 500,00 (dwa tysiące pięćset złotych) - Zadanie nr 3. 2 500,00( dwa tysiące pięćset złotych) 2. Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy PZP tj; w pieniądzu, poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz.1804). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec-Zdrój
o/ Pacanów 58 85170007 0040 0400 0172 0020 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu pn. Remont drogi gminnej Żabiec wieś nr 361030T od km 0+020 do km 0+708 w miejscowości Żabiec Remont drogi gminnej Żabiec dojazd do kolejki nr 361109T od km 1+036 do km 1+603 w miejscowości Żabiec Remont drogi gminnej Książnice - Zborówek Stary nr 361053T od km 0+000 do km 0+922 w miejscowości Książnice Wadia
w formach niepieniężnych należy dołączyć w oryginale do oferty. 4. W przypadku wadium wniesionego
w formie gwarancji, z treści tej gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, że na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie związania ofertą, gwarant zobowiązuje się do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust.4a i 5 ustawy PZP. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert – termin związania ofertą. 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 12.06.2017r.
do godz. 11.00.. 6. Zamawiający (zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy PZP) zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy z sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca , którego oferta został wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie b) Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie
o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp , z przyczyn leżących po jego stronie , nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust 1 , oświadczenia o którym mowa
w art.25 ust1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
d) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria                    Znaczenie
Najniższa cena                60,00
Okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy    40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących okolicznościach: a) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót tj: - zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowe) , warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w rzeczowym zakresie zadania o czas niezbędny do ich usunięcia - przestojów i opóźnień z winy Zamawiającego - wystąpienia okoliczności , których strony nie były w stanie przewidzieć , pomimo należytej staranności b) na wniosek Wykonawcy , za zgodą zamawiającego w trakcie prowadzenia robót , mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót . Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje dokumentacja. W takim przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian. Projekt ten wymaga zatwierdzenia i akceptacji przez Zamawiającego. c) na wniosek Zamawiającego gdy zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy. W takim przypadku zamawiający sporządza protokół robót zamiennych wraz z dokumentacją na te roboty. d) Konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji kiedy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. e) W przypadku gdy roboty zamienne spowodują wzrost kosztów , roboty te będą uznane jako dodatkowe i zamawiający złoży na nie odrębne zamówienie w trybie wynikającym z ustawy Pzp f) Rozliczenie cenotwórcze robót zamiennych następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy . W przypadku braku w kosztorysie ofertowym Wykonawcy cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika secocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami . g) Dopuszcza się zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem , że: - spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy - wynikają
z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów - zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego h) dokonanie zmiany kierownika budowy
na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu określonym w SIWZ Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-12, godzina: 11:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1
Nazwa: Remont drogi gminnej Żabiec wieś nr 361030T od km 0+020 do km 0+708 w miejscowości Żabiec

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie nr 1. Remont drogi gminnej Żabiec wieś nr 361030T od km 0+020 do km 0+708 w miejscowości Żabiec 1.1 podbudowa a) Uzupełnienie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 40cm (rozbiórka ist. nawierzchni
i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz z zagęszczeniem oraz masą mineralno-asfaltową gr. 4cm)– 597,00 m² b) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem
i skropieniem nawierzchni bitumicznej -162,41 ton 1.2 nawierzchnia a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 2 095,70m² 1.3 roboty wykończeniowe a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm -103,20 m³ b) wyrównanie z uzupełnieniem pobocza gruntem niespoistym z dowozu -16,20 m³ 1.4 urządzenia bezpieczeństwa ruchu a) montaż znaków D-1+T-6 – 2 szt. b) montaż znaków A-1, A-2, A-3, A-6b(c) - 2 szt c)montaż znaków C-11-1 szt d) montaż barier ochronnych o rozstawie słupków 2m – 32 m
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233000-9, 45233140-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria                    Znaczenie
Najniższa cena                60,00
Okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy    40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2
Nazwa: Remont drogi gminnej Żabiec dojazd do kolejki nr 361109T od km 1+036 do km 1+603
w miejscowości Żabiec

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie nr 2. Remont drogi gminnej Żabiec dojazd
do kolejki nr 361109T od km 1+036 do km 1+603 w miejscowości Żabiec 2.1 odwodnienie korpusu drogowego a) remont przepustu fi 600 mm ( rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa grubości 30cm , montaż kręgów żelbetonowych l=2,5m, żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka , podbudowa) – szt. 1 2.2podbudowa a) Uzupełnienie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 40cm (rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz
z zagęszczeniem oraz masą mineralno-asfaltową gr. 4cm) – 832,20 m² b) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej -143,97 ton 2.3 nawierzchnia a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 1 857,70m² 2.3 roboty wykończeniowe a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm -96,60 m³ b) wyrównanie z uzupełnieniem pobocza gruntem niespoistym z dowozu-22,80 m³ 2.4 urządzenia bezpieczeństwa ruchu a) montaż znaków A-7 – 2 szt. b) montaż znaków A-1, A-2, A-3, A-6b(c) -2 szt. c) montaż znaków C-11 – 1 szt. d) montaż barier ochronnych o rozstawie słupków 2m -130m
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233000-9, 45233140-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria                    Znaczenie
Najniższa cena                60,00
Okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy    40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3
Nazwa: Remont drogi gminnej Książnice-Zborówek Stary nr 361053T od km 0+000 do km 0+922
w miejscowości Książnice

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie nr 3. Remont drogi gminnej Książnice-Zborówek Stary nr 361053T od km 0+000 do km 0+922 w miejscowości Książnice 3.1 podbudowa a) Uzupełnienie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 40cm (rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz z zagęszczeniem oraz masą mineralno-asfaltową gr. 4cm)– 734,70 m² b) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 75kg/ m² wraz
z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej -215,54 ton 3.2 nawierzchnia a) warstwa ścieralna
z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 2 781,30m² 3.3 roboty wykończeniowe a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm -138,30 m³ b) wyrównanie z uzupełnieniem pobocza gruntem niespoistym z dowozu – 21,60 m³ 3.4 urządzenia bezpieczeństwa ruchu a) montaż znaków A-1, A-2, A-3,
A-6b(c) – 2 szt b) montaż tablic U-3e- 6 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233000-9, 45233140-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria                    Znaczenie
Najniższa cena                60,00
Okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy    40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wójt Gminy Pacanów

/-/ mgr Wiesław Skop

Załączone pliki
201701_SIWZ_remont_drog.pdf201701_SIWZ_remont_drog (201701_SIWZ_remont_drog.pdf - 520.403 KB)
Data publikacji: 2017-05-26 12:17:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201701_SIWZ_remont_drog
201701_SIWZ_remont_drog_zalaczniki.zip201701_SIWZ_remont_drog_zalaczniki (201701_SIWZ_remont_drog_zalaczniki.zip - 8494.329 KB)
Data publikacji: 2017-05-26 12:18:27 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201701_SIWZ_remont_drog_zalaczniki

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1082
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2017-05-26 12:15:36
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2017-05-26 12:18:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu