Zamawiajacy: Gmina Pacanów

Adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Kontakt: tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail: ug@pacanow.pl, Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 413

Data publikacji: 2015-03-05 11:53:15

Przedmiot: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów, na której znajduje się budynek, adoptowany pod potrzeby domu weselnego w Biechowie

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE   O  PRZETARGU 

Wójt Gminy Pacanów ogłasza   pierwszy   przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów                                            


1.Oznaczenie nieruchomości  według księgi wieczystej oraz katastru - Działka  nr  3169 uregulowana  Decyzją  Wojewody  Świętokrzyskiego  Nr DS.P. 7723-51-4/04 ujawnionej  w  Księdze  Wieczystej  KWKI1B/00067592/0   
2. Powierzchnia  nieruchomości  0,3242ha

3.Opis nieruchomości - Nieruchomość  rolna zabudowana budynkiem wolno  stojącym, jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym wybudowanym w latach 60-tych  XX wieku, adoptowanym na potrzeby domu weselnego. Powierzchnia użytkowa  budynku  wynosi  352,54 m². Nieruchomość położona w Biechowie Gminy  Pacanów

4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania . Obszar w skład, którego wchodzi opisana  wyżej nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pacanów teren ten jest położony w strefie ochrony kształtowania  środowiska  przyrodniczego system lokalnych powiązań ekologicznych  teren zieleni przyrzecznej, otwarte tereny łąk i pastwisk. Korytarz  ekologiczny  o  znaczeniu  międzynarodowym - obszar doliny  Wisły.

5.Termin zagospodarowania nieruchomości  - nie  dotyczy

6.Cena   wywoławcza  nieruchomości  -  66690,00 zł

7.Informację o obciążeniach i zobowiązaniach - brak

8. zasady aktualizacji opłat  -  nie  dotyczy

9.Wysokość wadium:  6700,00

10. Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Pacanów ul. Rynek 15 w dniu 9 kwietnia  2015 r. w sali  konferencyjnej na II piętrze o godz . 12.00.

11.Daty poprzednich przetargów -  brak

12.W  odniesieniu  do  powyższej  nieruchomości  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  przysługuje  prawo  pierwokupu  w  przypadku gdy  kandydat  na  nabywcę  nie  spełni  warunków  określonych  w  ustawie  o  ustroju  rolnym.

13. Warunki przetargu

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Pacanów  nr 58851700070040040001720020 prowadzony przez NBS   Solec  Zdrój w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 3  kwietnia 2015r  wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Pacanów, wadium w innej formie zdeponować w Urzędzie Gminy w pokoju  nr 9 najpóźniej  do dnia  3  kwietnia 2015r. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba działalność upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Ceny nabycia nieruchomości płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pacanów. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014  poz. 1380 ), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pacanowie pokój nr 205 telefon 41 3765403 wew. 25 w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Pacanów. Wójt Gminy Pacanów  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów , podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej.

 

Pacanów  dn   2  marca  2015 r.

WÓJT GMINY

                                                                                                                                                 mgr Wiesław Skop


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 940
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2015-03-05 11:53:15
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2015-03-05 11:53:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu