Zamawiajacy: Gmina Pacanów

Adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Kontakt: tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail: ug@pacanow.pl, Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 404

Data publikacji: 2015-01-19 12:12:39

Przedmiot: zapytanie ofertowe: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z Urzędu Gminy, placu targowego, ulic, oraz z Placówek Oświatowych”

Treść przetargu:

Pacanów, dnia 19.01.2015 r.

 

Znak: IGPM.2151….2015

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro

 (art 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907  z póź. zm.))

I. ZAMAWIAJĄCY;

Gmina Pacanów

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie

tel. (41) 376 54 03, fax: (041) 376 59 80

e-mail :  ug@pacanow.pl, odpady@pacanow.pl

REGON: 291010547, NIP: 655-17-90-515

 

zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Odbiór, transport  i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z Urzędu Gminy, placu targowego, ulic, oraz z Placówek Oświatowych”

 

III. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1.      Opis Przedmiotu zamówienia

Odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych będzie się odbywać z Placówek Oświatowych: Szkoły Podstawowej w Oblekoniu, Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich, Gimnazjum w Ratajach Słupskich, Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy, Szkoły Podstawowej w Pacanowie, Gimnazjum w Pacanowie, Samorządowego Przedszkola w Pacanowie

oraz z Urzędu Gminy ul. Rynek 15, Pacanów a także z blaszaka obok Kina ul. Mleczna, Pacanów ( będą to odpady zgromadzone z ulic i placu targowego)  .

Umowy na w/w zadanie będą podpisywane osobno z każdym jednym podmiotem na które będą wystawiane faktury.

Odbiór odpadów odbywać się będzie raz w miesiącu z w/w miejsc.

2.      Terminy realizacji zamówienia:

- od 23.01.2015 r. r. do 31.12.2015 r.

3.      Warunki płatności:

Cena za worek odebranych odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zapłata za fakturę  nastąpi przelewem na wskazany rachunek Zleceniobiorcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur z kompletnymi dokumentami potwierdzającymi wykonanie usługi tj. pokwitowanie odebranych odpadów podpisane przez pracownika odpowiednich placówek (ilość odebranych odpadów będzie podawana od razu przy odbiorze).  

IV . SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.      Ofertę należy sporządzić na załączonym druku FORMULARZ OFERTOWY (załącznik nr 1).

2.      W ofercie należy podać nazwę i adres oferenta.

3.      Nazwę przedmiotu zamówienia (znak sprawy)

4.      Cenę za 1 worek (120 l.) odebranych i przetransportowanych odpadów zmieszanych

5.      Cenę za 1 woerk  (120 l)  odebranych i przetransportowanych odpadów segregowanych

6.      Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

 

V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN  SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć na  sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać na adres Urząd Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów lub faxem na nr (41)376 59 80  w terminie do dnia
21 stycznia 2015r.  do godz.12.00.

Osoba do kontaktu: Liliana Pogorzelska tel. 41 376 54 03 wew.15

Zamawiający, Gmina Pacanów zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania
bez podania przyczyn.

 

WÓJT GMINY

mgr Wiesław  SKOP

 


Załączone pliki
2015_ZO_ODBIOR_SMIECI_OSOBY_PRAWNE.docxFormularz ofertowy (2015_ZO_ODBIOR_SMIECI_OSOBY_PRAWNE.docx - 16.161 KB)
Data publikacji: 2015-01-19 12:15:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: załącznik do zapytania ofertowego
2015_ZO_ODBIOR_SMIECI_OSOBY_PRAWNE_wzor_umowy.docxwzór umowy (2015_ZO_ODBIOR_SMIECI_OSOBY_PRAWNE_wzor_umowy.docx - 23.725 KB)
Data publikacji: 2015-01-19 12:17:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: załącznik do zapytanie ofertowego

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 790
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2015-01-19 12:12:39
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2015-01-19 12:17:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu