Zamawiajacy: Gmina Pacanów

Adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Kontakt: tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail: ug@pacanow.pl, Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 401

Data publikacji: 2015-01-05 12:11:04

Przedmiot: Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy na odbiór i zagospodarowanie odpadów elektrycznych i elektronicznych pochodzących z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pacanów w 2015roku.

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy na odbiór i zagospodarowanie odpadów elektrycznych i elektronicznych pochodzących z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pacanów w 2015roku.

 

W ramach usługi: na odbiór i zagospodarowanie odpadów elektrycznych i elektronicznych Wykonawca winien:

1.   Odbierać z punktu Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Słupi gm. Pacanów odpady elektryczne  i elektroniczne co najmniej raz w kwartale.

2. Wyposażyć Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Słupi
w odpowiednią ilość pojemników (kontenerów), spełniających stosowne normy:

a)     na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b)     na baterie i akumulatory,

c)     pojemniki na świetlówki,

3. Raz w roku w miesiącach letnich  zorganizować mobilną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w szczególności wielkogabarytowe bezpośrednio z przed nieruchomości właściciela we wszystkich miejscowościach Gminy Pacanów.

4.  Wnieść na rzecz Gminy wynagrodzenie za przejmowane z PSZOK odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów świetlówek
w wysokości określonej w Formularzu oferty. Wynagrodzenie to będzie płatne na podstawie rozliczenia po każdym opróżnieniu PSZOK-a, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia faktury
przez Zamawiającego na podstawie otrzymanych kart przekazania odpadów.

5. Opracować oraz wydrukować materiały reklamowe i ulotki, dotyczące systemu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w gminie.

 

Wszystkich zainteresowanych zaprasza się  do wzięcia udziału w postępowaniu i złożenie oferty na załączonym formularzu.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 12.01.2015r. godz: 12:00

Osoby do kontaktu:

a)      Liliana Pogorzelska  – inspektor ds. gospodarki wodnej i gospodarki odpadami,
tel. 41 3765403 wew.15                                       

b)     Halina Pluta –  Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, tel. 41 376-54-03 wew.13,

 

 

………………………………                                    …………………..dnia 2015-01- ……

(wykonawca)

 

……………………………………………

(adres)

……………………………………………

 

Formularz ofertowy

            Oferujmy wykonanie zadania zgodnie z opisem zawartym w Ogłoszeniu i zobowiązujemy się do  odbioru i zagospodarowani odpadów elektrycznych i elektronicznych zdeponowanych w PSZOK w Słupi gm. Pacanów ( odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów świetlówek) za kwotę netto w wysokości: ………………………. zł za tonę przekazanych odpadów.

Jednocześnie informujemy, że:

- wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia stanowią koszt Wykonawcy.

 -wynagrodzenie jednostkowe brutto z tytułu realizacji zlecenia jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie.

- zobowiązujemy się, po wykonaniu usługi do przedstawienia Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego ustalenia wysokości należności.
W szczególności: kart przekazania odpadów.

- nasza firma posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia w dziedzinie gospodarki odpadami niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia

- Zobowiązujemy się po wyborze naszej oferty  do podpisania stosownej umowy z terminem realizacji do 31.12.2015 roku.

 

…………………………………                                         ………….…………………………

               (data)                                                                           (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu oferenta)


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 832
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2015-01-05 12:11:04
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2015-01-05 12:11:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu