Zamawiajacy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres: ul. Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów
Kontakt: tel. 41 376 54 03 wew. 19 i wew. 31, fax. 41 376 59 80
E-mail: gopspacanow@elend.pl, Strona www:

Numer ID: 387

Data publikacji: 2014-08-27 11:59:35

Przedmiot: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. Czas na Aktywność w Gminie Pacanów

Treść przetargu:

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 283024-2014 z dnia 2014-08-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pacanów
Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie następujących szkoleń/ warsztatów zwanych dalej szkoleniami. 1.Kurs koparko-ładowarki-5 osoby 2.Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych-5 osób 3.Przedstawiciel handlowy z prawem...
Termin składania ofert: 2014-09-03


Numer ogłoszenia: 285738 - 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 283024 - 2014 data 26.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 376 54 03, fax. 0-41 376 59 80.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Pacanów: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. Czas na Aktywność w Gminie Pacanów
Numer ogłoszenia: 283024 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 376 54 03, faks 0-41 376 59 80.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. Czas na Aktywność w Gminie Pacanów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie następujących szkoleń/ warsztatów zwanych dalej szkoleniami. 1.Kurs koparko-ładowarki-5 osoby 2.Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych-5 osób 3.Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B-5 osób 4.Kosmetyczka z wizażem-4 osoby Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.51.00.00-0, 80.53.00.00-0, 80.57.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 1 500 zł (tysiąc pięćset złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pacanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączone pliki
2014_SIWZ_zalaczniki_szkolenia.zip2014_SIWZ_zalaczniki_szkolenia (2014_SIWZ_zalaczniki_szkolenia.zip - 1406.358 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 14:22:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2014_SIWZ_zalaczniki_szkolenia
2014_Informacja_dla_wykonawcow_nr_1.doc2014_Informacja_dla_wykonawcow_nr_1 (2014_Informacja_dla_wykonawcow_nr_1.doc - 322.048 KB)
Data publikacji: 2014-08-28 08:45:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2014_Informacja_dla_wykonawcow_nr_1

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1435
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2014-08-27 11:59:35
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2014-08-27 11:59:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu