Zamawiajacy: Gmina Pacanów

Adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Kontakt: tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail: ug@pacanow.pl, Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 378

Data publikacji: 2014-08-01 11:40:04

Przedmiot: przetarg na dowóz uczniów do szkół

Treść przetargu:

Pacanów: Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany na terenie Gminy Pacanów, w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów, Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3765403, faks 41 3765980.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany na terenie Gminy Pacanów, w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany na terenie Gminy Pacanów, w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 1 września 2014r. do 26 czerwca 2015r, oraz uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich w okresie od 1 września 2014r. do 26 czerwca 2015r. i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie w okresie od 1 września 2014r. do 31 lipca 2015r. według stawki dziennej zgodnie z załączonymi przebiegami tras. Dowóz odbywać się będzie dwukrotnie w ciągu dnia, w tym: a) dowóz uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły na zajęcia lekcyjne, b) odwóz uczniów do miejsca zamieszkania po zajęciach lekcyjnych, pięć dni w tygodniu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych, ferii zimowych i ferii letnich. Do wyceny zamówienia należy przyjąć: a) w Części I - 184 dni roboczych, b) w Części II - 199 dni roboczych w trakcie których realizowany będzie dowóz. Część I: Trasa dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Pacanów - 300,2 km, 307 uczniów, określona w załączniku nr 8 do SIWZ Część II: Trasa dowozu dzieci niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie - 70 km, 6 uczniów, określona w załączniku nr 9 do SIWZ: 1) dowóz do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich - 1 uczeń niepełnosprawny ruchowo poruszający się na wózku inwalidzkim, 1 uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną niepełnosprawny ruchowo poruszający się o kulach, 2) dowóz do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie - 1 uczeń niepełnosprawny w stopniu głębokim poruszający się na wózku inwalidzkim, 1 uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną w stopniu głębokim, niewidomy poruszający się na wózku inwalidzkim, 1 uczeń z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - autyzm dziecięcy, 1 uczeń niepełnosprawny intelektualnie w stopniu znacznym, porusza się samodzielnie. Dla Części I Wykonawca winien zapewnić co najmniej 4 autobusy. W Części II dowóz winien odbywać się samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych i Wykonawca obowiązany jest zapewnić osobę do opieki nad uczniami w trakcie przewozu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia do wielkości maksymalnie 20% poszczególnych części zadania..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.10.11.11-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (poprzez załączenie do oferty oświadczenia wg wzoru - załącznik nr 4a do SIWZ) - w przypadku powoływania się Wykonawcy na potencjał innych podmiotów, b) wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wg wzoru podanego w załączniku nr 6 do SIWZ), c) dowód wniesienia wadium,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje następujące okoliczności i warunki zmiany postanowień zawartej umowy: 1) Zmiany ceny jednostkowego biletu miesięcznego szkolnego brutto w przypadku: a. ustawowej zmiany stawki podatku VAT, b. zwiększenia bądź zmniejszenia liczby przewożonych uczniów na danej trasie, c. zmiany długości lub przebiegu tras - jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, d. zmiany liczby dni świadczenia usługi, 2) Zmiany stawki dziennej brutto za dowóz uczniów niepełnosprawnych w przypadku: a. ustawowej zmiany stawki podatku VAT, b. zwiększenia bądź zmniejszenia liczby przewożonych uczniów. 3) Zmiany osób odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, 4) Zmiana godzin, w których będzie wykonywany dowóz i odwóz - jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, 5) Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian umowy w następujących przypadkach: a. wystąpienie zdarzeń losowych, b. zmiany okresu świadczenia usługi wynikające z organizacji roku szkolnego. 6) Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: a. gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego, b. wystąpienie nieistotnych zmian, które nie mają wpływu na istotne postanowienia umowy (termin, zakres, wartość zamówienia).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.pacanow.pl/przetargi.php
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2014 godzina 11:00, miejsce: w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, pok. nr 101 (sekretariat, I piętro)

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: TRASA DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY PACANÓW.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: TRASA DOWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO GIMNAZJUM NR 2 W RATAJACH SŁUPSKICH I NIEPUBLICZNEGO OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W KUPIENINIE.

 


Załączone pliki
2014_SIWZ_przetarg_nieogranicozny_dowoz_uczniow.docx2014_przetarg_dowoz_uczniow (2014_SIWZ_przetarg_nieogranicozny_dowoz_uczniow.docx - 97.722 KB)
Data publikacji: 2014-08-01 11:10:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: SIWZ
2014_SIWZ_przetarg_nieograniczony_dowoz_uczniow_zalaczniki.docx2014_przetarg_dowoz_dzieci (2014_SIWZ_przetarg_nieograniczony_dowoz_uczniow_zalaczniki.docx - 59.556 KB)
Data publikacji: 2014-08-01 11:11:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Załączniki do SIWZ
2014_przetarg_dowoz_uczniow_TRASY (1).zip2014_przetarg_dowoz_uczniow (2014_przetarg_dowoz_uczniow_TRASY (1).zip - 20971.111 KB)
Data publikacji: 2014-08-01 11:13:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: TRASY z podziałem na kursy

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1590
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2014-08-01 11:40:04
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2014-08-01 11:41:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu