Zamawiajacy: Gmina Pacanów

Adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Kontakt: tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail: ug@pacanow.pl, Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 368

Data publikacji: 2014-06-20 09:58:34

Przedmiot: Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Sroczków

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Pacanów ogłasza   pierwszy  przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów .
1.Oznaczenie nieruchomości  według księgi wieczystej oraz katastru  - Działki  nr  41/1,41/2

2. Powierzchnia   nieruchomości   0,56 ha

3.Opis nieruchomości  położona  w   Sroczkowie   gmina  Pacanów

4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  Obszar w skład, którego wchodzi opisana  wyżej nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pacanów teren ten jest położony w  strefie ochrony  i  kształtowania  środowiska   przyrodniczego   grunty  pozostałe ,  obszary proponowane  do  zalesień , zadarnień  i  zadrzewień .

5.Termin zagospodarowania nieruchomości  - nie  dotyczy

6.Cena   wywoławcza  nieruchomości  -  6890,00 

7.Informację o obciążeniach i zobowiązaniach  -  brak

8. zasady aktualizacji opłat   -  nie  dotyczy

9. Wysokość wadium:   689,00 zł

10. Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Pacanów ul. Rynek  15   w dniu  21  lipca   2014 r. w sali  konferencyjnej na II piętrze o godz  14.15

11.Daty poprzednich przetargów   -  brak

12. W  odniesieniu  do  powyższej  nieruchomości  Agencji  Nieruchomości Rolnych  przysługuje  prawo  pierwokupu  w  przypadku  gdy  kandydat  na  nabywcę  nie  spełni  warunków  określonych  w  ustawie  o  kształtowaniu  ustroju  rolnego. 

13 Warunki przetargu 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Pacanów  nr 58851700070040040001720020 prowadzony przez NBS  Solec  Zdrój  w taki sposób, aby najpóźniej w dniu   16  lipca  2014  r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Pacanów, wadium w innej formie  obligacjach Skarbu  Państwa  lub  papierach  wartościowych   dopuszczonych  do  obrotu zdeponować w Urzędzie Gminy w  pokoju  nr 9  najpóźniej  do  dnia 16 lipca    2014 r. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Ceny nabycia nieruchomości płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pacanów. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pacanowie pokój nr 205 telefon 41 3765403 wew. 25 w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Pacanów.

Wójt Gminy Pacanów  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów , podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej.                        Pacanów   dn.  16  czerwca  2014 r


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 748
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2014-06-20 09:58:34
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2014-06-20 09:59:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu