Zamawiajacy: Gmina Pacanów

Adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Kontakt: tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail: ug@pacanow.pl, Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 350

Data publikacji: 2013-10-01 11:51:48

Przedmiot: przetarg nieograniczony
na:

1. Remont drogi gminnej Nr 361077T Książnice - Zakobylany - Zborówek od km 0+730 do km 1+000, dł. 270 mb, 2. Remont drogi gminnej Nr 361063T Kwasów w kierunku Pacanowa od km 0+757 do km 1+091 dł. 334 mb, 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 361089T Karsy - Książnice od km 0+005 do km 0+785 dł. 780 mb. 4. Remont drogi dojazdowej do pól w m. Kwasów o nr ewid. gruntowej 209 od km 0+000 do km 0+190 dł. 190 mb, o łącznej długości 1574 mb.

Treść przetargu:
Gmina Pacanów ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów tel. (41) 376 54 03 o g ł a s z a przetarg nieograniczony na: 1. Remont drogi gminnej Nr 361077T Książnice - Zakobylany - Zborówek od km 0+730 do km 1+000, dł. 270 mb, 2. Remont drogi gminnej Nr 361063T Kwasów w kierunku Pacanowa od km 0+757 do km 1+091 dł. 334 mb, 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 361089T Karsy - Książnice od km 0+005 do km 0+785 dł. 780 mb. 4. Remont drogi dojazdowej do pól w m. Kwasów o nr ewid. gruntowej 209 od km 0+000 do km 0+190 dł. 190 mb, o łącznej długości 1574 mb. Numer ogłoszenia: 396980 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów , Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3765403, faks 41 3765980. Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pacanow.pl/ Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Remont drogi gminnej Nr 361077T Książnice - Zakobylany - Zborówek od km 0+730 do km 1+000, dł. 270 mb, 2. Remont drogi gminnej Nr 361063T Kwasów w kierunku Pacanowa od km 0+757 do km 1+091 dł. 334 mb, 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 361089T Karsy - Książnice od km 0+005 do km 0+785 dł. 780 mb. 4. Remont drogi dojazdowej do pól w m. Kwasów o nr ewid. gruntowej 209 od km 0+000 do km 0+190 dł. 190 mb, o łącznej długości 1574 mb.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 2.1. Remont drogi gminnej Nr 361077T Książnice - Zakobylany- Zborówek od km 0+730 do km 1+000, długości 270 mb, remont polega na: 2.1.1 mechanicznym wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m² standard II, transport samochodami samowyładowczymi 10-15 ton od km 0+730 do km 1+000 w ilości 60,75 t, 2.1.2 wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II gr. Warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 10-15 ton od km 0+730 do km 1+000 w ilości 810 m², 2.1.3 wyrównanie kruszywem łamanym 0-31,5 mm poboczy przy krawędzi jezdni obustronnie o grubości 8 cm transport kruszywa samochodami samowyładowczymi 10-15 ton w ilości 270 m², 2.1.4 Inwentaryzacji geodezyjnej. Uwaga: Zamawiający wymaga aby, transport materiałów wykonywany był pojazdami o masie całkowitej nie większej niż 15 ton 2.2. Remont drogi gminnej Nr 361063T Kwasów w kierunku Pacanowa od km 0 + 757 do km 1+091 dł. 334 mb, remont obejmuje: 2.2.1. wykopy (korytowanie, początku i końca odcinka ) w ilości 14,11 m³, 2.2.2. profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni 858m², 2.2.3. podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm zagęszczonym mechanicznie o grubości 20 cm, w ilości 957 m², 2.2.4. podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm zagęszczonego mechanicznie o gr, 5 cm. w ilości 957 m², 2.2.5. warstwa profilowa z betonu asfaltowego śr. 100 kg/m², w ilości 13,64 t, 2.2.6. warstwa profilowa z betonu asfaltowego śr. 75 kg/m², w ilości 67,43 t, 2.2.7. warstwa ścieralna betonu asfaltowego gr. 4cm, w ilości 1002 m², 2.2.8. plantowanie terenu pod pobocza gr. 10 cm 334 m², 2.2.9. uzupełnienie poboczy gruntem niespoistym (nasyp) w ilości 82,94 m³ 2.2.10. inwentaryzacji geodezyjnej, Uwaga: Zamawiający wymaga aby , transport materiałów wykonywany był pojazdami o masie całkowitej nie większej niż 15 ton 2.3. Przebudowa drogi gminnej Nr 361089T Karsy - Książnice od km 0+005 do km 0+785 dł. 780 mb, remont obejmuje: 2.3.1. wykopy (korytowanie, poszerzenie drogi) w ilości 844,60 m³ 2.3.2. profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni w ilości 368 m², 2.3.3. warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm w ilości 3323 m² 2.3.4. nawierzchnia z kruszywa łamanego 31,5-63 mm gr 20 cm w ilości 3591 m², 2.3.5. nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr 5 cm w ilości 3591 m², 2.3.6. inwentaryzacja geodezyjna, 2.4. Remont drogi dojazdowej do pól w miejsc. Kwasów o nr ewid. gruntowej 209 od km 0+000 do km 0+190 dł. 190 mb, remont obejmuje: 2.4.1. wykopy (korytowanie początku i końca odcinka) w ilości 13m³, 2.4.2. nasypy (pod pobocza z kruszywa) w ilości 34 m³, 2.4.3. profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej w ilości 544,50 m², 2.4.4. podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm o grubości 15 cm w ilości 648,50 m², 2.4.5. podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr, 5 cm w ilości 648,50 m², 2.4.6. warstwa profilowa wiążąca z betonu asfaltowego śr. 75 kg/m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża, w ilości 45,71 t, 2.4.7. warstwa ścieralna betonu asfaltowego gr. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża w ilości 590m², 2.4.8. plantowanie terenu pod pobocza gr 10 cm w ilości 386 m², 2.4.9. nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr 10 cm. w ilości 193 m², 2.4.10. inwentaryzacja geodezyjna, Uwaga: Zamawiający wymaga aby , transport materiałów wykonywany był pojazdami o masie całkowitej nie większej niż 15 ton 3. Postanowienia szczegółowe: a) szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem oraz inne informacje niezbędne do właściwej wyceny robót określają: - projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - wzór umowy, b) zakres zamówienia obejmuje również obsługę geodezyjną w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, ew. koszty zajęcia pasa drogowego, wykonanie i zatwierdzenie we własnym zakresie projektu organizacji ruchu, oznakowanie robót, przeprowadzenie niezbędnych prób i badań, uporządkowanie terenu. c) wymagany okres gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego. d) zakupione materiały winny odpowiadać ustalonym warunkom oraz charakterystyce równoważnej lub nie gorszej od zaproponowanej w projekcie. e) wszelkie prace budowlane lub inne czynności nie opisane w niniejszym rozdziale a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w kalkulacji kosztów.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienia zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli spełnione zostaną przesłanki ustawowe. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy PZP tj; w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275). Wykonawca który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec-Zdrój o/ Pacanów 58 85170007 0040 0400 0172 0020 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu na wykonanie zadania pn.: 1. Remont drogi gminnej Nr 361077T Książnice - Zakobylany - Zborówek od km 0+730 do km 1+000, dł. 270 mb, 2. Remont drogi gminnej Nr 361063T Kwasów w kierunku Pacanowa od km 0+757 do km 1+091 dł. 334 mb, 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 361089T Karsy - Książnice od km 0+005 do km 0+785 dł. 780 mb. 4. Remont drogi dojazdowej do pól w m. Kwasów o nr ewid. gruntowej 209 od km 0+000 do km 0+190 dł. 190 mb, o łącznej długości 1574 mb. Kserokopie dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. 2. Wadia w formach niepieniężnych należy dołączyć w oryginale do oferty. 3. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z treści tej gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, że na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie związania ofertą, gwarant zobowiązuje się do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 5 ustawy PZP. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert - termin związania ofertą. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 16.10.2013r. do godz. 11.00. 5. Zamawiający (zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy PZP) zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy z sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 8. Zamawiający zatrzyma również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 9. Pozostałe przypadki zwrotu lub zatrzymania wadium zawarto w art. 46 ustawy PZP. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. a) Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.2, lit. a) SIWZ. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże że: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie, remoncie lub przebudowie drogi - położeniu nawierzchni mineralno asfaltowej o dł. min. 500 m każde, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, b) Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.2, lit. a) SIWZ, a warunków szczegółowych na podstawie złożonych: - wykazu robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 6 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.2.lit b) - dowodów (zgodnie z § 1 pkt 2 oraz § 9 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z 19 lutego 2013 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane) dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z 19 lutego 2013 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, wykonawca, w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie , określone w §1 ust 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U z 2009 r Nr 226, poz 1817). W razie konieczności szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia wynika albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. a) Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.2, lit. a) SIWZ. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże że: a) dysponuje osobą, która będzie sprawowała nadzór nad robotami, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej należącymi do właściwej izby samorządu zawodowego wraz z oświadczeniem że osoba ta posiada wymagane uprawnienia. b) Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.2, lit. a) SIWZ, a warunków szczegółowych na podstawie złożonych: - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 4 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.2. lit. c) - oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 5 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.2. lit e) SIWZ III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek: a) jeżeli posiadać będzie środki finansowe lub zdolność kredytową na sumę co najmniej 100 000,00 zł. b) posiadania opłaconej polisy a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł. c) Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.2, lit. a) SIWZ,. a warunku szczegółowego na podstawie: - informacji z banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości co najmniej 100 000,00 zł lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 100 000 zł wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - opłaconej polisy a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) a) oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, (wg wzoru podanego w załączniku nr 4a do SIWZ) w przypadku powoływania się wykonawcy na potencjach innych podmiotów, b) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru podanego w załączniku nr 1 do SIWZ), c) wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wg wzoru podanego w załączniku nr 7 do SIWZ), d) kosztorys ofertowy, e) dowód wniesienia wadium, SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zamawiający przewiduje następujące okoliczności i warunki zamiany postanowień zawartej umowy: a) zmiany terminów wykonania robót i płatności - w przypadku gdy o zmianę taką wystąpi Zamawiający, lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji bądź w chwili składania oferty (np. klęska żywiołowa, niekorzystne warunki atmosferyczne, konieczność uzyskania dodatkowych nieprzewidzianych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, badań koniecznych do realizacji zadania), wystąpienia robót dodatkowych lub wystąpią istotne zmiany zakresu rzeczowego robót wynikające ze zmian projektowych, a zmianę zaakceptuje Zamawiający, b) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy - także w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy opóźnień w dostawach materiałów budowlanych, których nie można pozyskać od innych producentów, c) zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego lub osób reprezentujących - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, d) zmiany zakresu przedmiotu umowy - jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji /składania oferty, ewentualnie wynikająca z błędów projektowych, e) zmiany wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana zakresu robót lub wystąpią roboty zamienne generujące zmianę kosztów, jak również w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT. 2. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: a) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego, b) wystąpienie zmian, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu umowy, c) wystąpienie nieistotnych zmian, które nie mają wpływu na istotne postanowienia umowy (termin, zakres, wartość zamówienia) IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pacanow.pl/przetargi.php Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2013 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 16.10.2013r. do godz. 11.00.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Wójt Gminy Pacanów /-/ mgr Wiesław Skop
Załączone pliki
2013_SIWZ_remont_drog_gminnych_dojazdowej.pdf2013_SIWZ_remont_drog_gminnych_dojazdowej. (2013_SIWZ_remont_drog_gminnych_dojazdowej.pdf - 319.319 KB)
Data publikacji: 2013-10-01 11:55:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: specyfikacja
2013_SIWZ_remont_drog_gminnych_dojazdowej_zal_nr_1_do_7.pdf2013_SIWZ_remont_drog_gminnych_dojazdowej. (2013_SIWZ_remont_drog_gminnych_dojazdowej_zal_nr_1_do_7.pdf - 68.999 KB)
Data publikacji: 2013-10-01 11:56:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Załączniki od nr 1 do 7
2013_SIWZ_remont_drog_gminnych_dojazdowej._zal_nr_8_wzor_umowy.pdf2013_SIWZ_remont_drog_gminnych_dojazdowej. (2013_SIWZ_remont_drog_gminnych_dojazdowej._zal_nr_8_wzor_umowy.pdf - 100.416 KB)
Data publikacji: 2013-10-01 11:56:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Wzór umowy
2013_SIWZ_remont_drog_gminnych_dojazdowej._zal_nr_10_przedmiary_robot.zip2013_SIWZ_remont_drog_gminnych_dojazdowej. (2013_SIWZ_remont_drog_gminnych_dojazdowej._zal_nr_10_przedmiary_robot.zip - 408.532 KB)
Data publikacji: 2013-10-01 11:57:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Przedmiary robót
2013_SIWZ_remont_drog_gminnych_dojazdowej._zal_nr_11_STWiORB.zip2013_SIWZ_remont_drog_gminnych_dojazdowej. (2013_SIWZ_remont_drog_gminnych_dojazdowej._zal_nr_11_STWiORB.zip - 1293.326 KB)
Data publikacji: 2013-10-01 11:59:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: STWiORB
2013_SIWZ_remont_drog_gminnych_dojazdowej_zal_nr_9_dokumentacja_techniczna_zadania.zip2013_SIWZ_remont_drog_gminnych_dojazdowej. (2013_SIWZ_remont_drog_gminnych_dojazdowej_zal_nr_9_dokumentacja_techniczna_zadania.zip - 20828.121 KB)
Data publikacji: 2013-10-01 12:14:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Dokumentacja techniczna zadania
2013_Przetarg_na_remont_drog_odpowiedz_na zapytania_.pdf2013_Przetarg_na_remont_drog_odpowiedz_na zapytania_ (2013_Przetarg_na_remont_drog_odpowiedz_na zapytania_.pdf - 547.352 KB)
Data publikacji: 2013-10-11 07:42:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: 2013_Przetarg_na_remont_drog_odpowiedz_na zapytania_

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1759
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2013-10-01 11:51:48
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2013-10-01 12:16:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu