Zamawiajacy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres: ul. Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów
Kontakt: tel. 41 376 54 03 wew. 19 i wew. 31, fax. 41 376 59 80
E-mail: gopspacanow@elend.pl, Strona www:

Numer ID: 349

Data publikacji: 2013-09-09 13:17:11

Przedmiot: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. Czas na Aktywność w Gminie Pacanów.

Treść przetargu:

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 363988-2013 z dnia 2013-09-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pacanów
Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie następujących szkoleń: 1)przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B - 10 osób, 2)spawacz metodą MAG - 4 osoby, 3)Przygotowanie do pracy z programem komputerowym do projektowania Autocad - 2...
Termin składania ofert: 2013-09-17


Numer ogłoszenia: 367050 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 363988 - 2013 data 09.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 376 54 03, fax. 0-41 376 59 80.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

Pacanów: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. Czas na Aktywność w Gminie Pacanów
Numer ogłoszenia: 363988 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 376 54 03, faks 0-41 376 59 80.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. Czas na Aktywność w Gminie Pacanów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie następujących szkoleń: 1)przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B - 10 osób, 2)spawacz metodą MAG - 4 osoby, 3)Przygotowanie do pracy z programem komputerowym do projektowania Autocad - 2 osoby, 4)Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - 5 osoby.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 1 500 zł (tysiąc pięćset złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem Oferty cenowej - załącznik 2 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć programy szkoleń opracowane zgodnie z założeniami załącznika nr 1 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Załączone pliki
2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_2_formularz_ofertowy.docx2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal (2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_2_formularz_ofertowy.docx - 186.108 KB)
Data publikacji: 2013-09-09 13:24:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Formularz ofertowy
2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_3_osw_22_24.docx2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal (2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_3_osw_22_24.docx - 182.088 KB)
Data publikacji: 2013-09-09 13:25:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: wzór oświadczenia
2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_5_wykaz_narzedzi.docx2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal (2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_5_wykaz_narzedzi.docx - 13.575 KB)
Data publikacji: 2013-09-09 13:25:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Wykaz narzędzi
2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_6_wykaz_osob.docx2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal (2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_6_wykaz_osob.docx - 183.591 KB)
Data publikacji: 2013-09-09 13:25:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Wykaz osób
2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_7_wykaz_uslug.docx2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal (2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_7_wykaz_uslug.docx - 183.257 KB)
Data publikacji: 2013-09-09 13:26:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Wykaz usług
2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_8_wykaz_do_punktacji.docx2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal (2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_8_wykaz_do_punktacji.docx - 183.107 KB)
Data publikacji: 2013-09-09 13:26:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Wykaz punktacji
2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_SIWZ.docx2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc (2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_SIWZ.docx - 230.37 KB)
Data publikacji: 2013-09-09 13:34:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: SIWZ
2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_umowa.docx2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal (2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_umowa.docx - 189.704 KB)
Data publikacji: 2013-09-09 13:36:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Wzór umowy
2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_9_grupa_kapitałowa.docx2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal (2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_9_grupa_kapitałowa.docx - 188.295 KB)
Data publikacji: 2013-09-09 13:37:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Oświadczenie - grupa kapitałowa
2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_1_opis_przedmiotu_zamowienia_PRAWIDLOWY.docx2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_prawidlowy (2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_1_opis_przedmiotu_zamowienia_PRAWIDLOWY.docx - 31.107 KB)
Data publikacji: 2013-09-09 13:39:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: opis przedmiotu zamówienia
2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_SIWZ_poprawiony.doc2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_SIWZ_poprawiony (2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_SIWZ_poprawiony.doc - 646.656 KB)
Data publikacji: 2013-09-10 14:37:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_SIWZ_poprawiony

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1594
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2013-09-09 13:17:11
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2013-09-09 13:39:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu