Zamawiajacy: Gmina Pacanów

Adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Kontakt: tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail: ug@pacanow.pl, Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 345

Data publikacji: 2013-09-03 11:12:36

Przedmiot: Przetarg nieograniczony na: „Zakup ciągnika napędowego wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych na terenie Gminy Pacanów”

Treść przetargu:
Gmina Pacanów ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów tel. (41) 376 54 03 o g ł a s z a przetarg nieograniczony na: „Zakup ciągnika napędowego wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych na terenie Gminy Pacanów” Numer ogłoszenia: 176189 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów , Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3765403, faks 41 3765980. Adres strony internetowej zamawiającego: www.pacanow.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup ciągnika napędowego wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych na terenie Gminy Pacanów. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika napędowego wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych na terenie Gminy Pacanów, w rozumieniu art. 2, pkt 2 ustawy PZP Zakres zamówienia obejmuje : - dostawę fabrycznie nowego ciągnika do siedziby Urzędu Gminy w Pacanowie ul. Rynek 15, - przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie działania i obsługi dostarczonego ciągnika, - usuwanie usterek w okresie gwarancyjnym, Oferowany ciągnik musi spełniać minimalne parametry określone poniżej: Wymagane minimalne parametry techniczne ciągnika: 1. Silnik: - silnik wysokoprężny czterocylindrowy turbodoładowany z intercoolerem, chłodzony cieczą, - moc min 74 kW, moc max 80 kW (100 - 110 KM), - norma emisji spalin min EURO III. 2. Układ przeniesienia napędu: - sprzęgło tarczowe, dwustopniowe, sterowane hydraulicznie, - skrzynia biegów manualna zsynchronizowana, liczba biegów min. 12 w przód i 12 w tył z rewersem, - napęd na 4 koła, - blokada mechanizmu różnicowego, - prędkość maksymalna - nie mniej niż 40 km/h, 3. Układ hamulcowy: - układ hamulcowy dwuobwodowy, - hamulce ciągnika tarczowe hydrauliczne, - hamulce przyczepy pneumatyczne, - hamulec postojowy, 4. Hydraulika: - układ hydrauliczny zamknięty, - wydajność pompy hydraulicznej min 40 l/min, - ciśnienie robocze min 20 MPa, - udźwig podnośnika min. 30 kN, - szybkozłącza hydrauliczne - min 2 szt. w tym min. 1 szt. z przodu, 5. Wałek Odbioru Mocy (WOM) - dwustopniowy zależny i niezależny - obroty min. 540/1000 obr./min 6. Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) - TUZ przedni udźwig min. 20kN - TUZ tylny udźwig min. 30kN 7. Masa ciągnika z kabiną - max. 5200 kg 8. Ogumienie - koła przednie min. 13,6/R24 - koła tylne min. 16,9/R34 9. Kabina - wentylowana i ogrzewana, - siedzenie kierowcy amortyzowane, regulowane, - siedzenie pomocnika kierowcy składane (rejestracja ciągnika na 2 osoby), - kierownica regulowana -10. Wyposażenie dodatkowe: - światło ostrzegawcze błyskowe w kolorze żółtym, - reflektory robocze min 4 szt. (2 szt. z przodu, 2 szt. z tyłu), - lusterka wsteczne, - wycieraczka przedniej i tylnej szyby, - apteczka, - gaśnica, - trójkąt ostrzegawczy, - skrzynka narzędziowa z zestawem niezbędnych narzędzi, - radio z odtwarzaczem CD, Uwaga ! Powyższe parametry stanowią minimum jakie musi spełnić oferowany ciągnik. W przypadku gdy oferowany pojazd posiadał będzie parametry mniejsze od ustalonych jako minimalne, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów SIWZ. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: - ciągnik fabrycznie nowy, bezwypadkowy - rok produkcji 2013 - ciągnik musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, - wykonawca powinien zapewnić bezpłatne szkolenie operatorów wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji ciągnika - gwarancja jakości i rękojmia na okres 24 miesięcy (bez limitu motogodzin) od dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, - gwarancja w okresie jej obowiązywania winna obejmować bezpłatny dojazd serwisantów i usunięcie usterek, czas reakcji serwisu nie więcej jak 24 godziny od zgłoszenia, - Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy następujące dokumenty: instrukcję obsługi w języku polskim, książkę serwisową, katalog części zamiennych w języku polskim, atesty i świadectwo homologacji pojazdu, dokumenty niezbędne od rejestracji pojazdu, kartę gwarancyjną. - dostawa ciągnika na własny koszt Wykonawcy we wskazane miejsce na terenie Gminy Pacanów. Kod CPV : 16700000-2 Ciągniki,. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 20. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy PZP tj; w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275). Wykonawca który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec-Zdrój o/ Pacanów 58 85170007 0040 0400 0172 0020 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu na: Zakup ciągnika napędowego wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych na terenie Gminy Pacanów. 3. Kserokopie dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. 4. Wadia w formach niepieniężnych należy dołączyć w oryginale do oferty . 5. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z treści tej gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, że na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie związania ofertą, gwarant zobowiązuje się do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 5 ustawy PZP. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert - termin związania ofertą. 6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 12.09.2013r. do godz. 11.00. 7. Zamawiający (zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy PZP) zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy z sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 10. Zamawiający zatrzyma również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 11. Pozostałe przypadki zwrotu lub zatrzymania wadium zawarto w art. 46 ustawy PZP. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w.w warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) a) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru podanego w załączniku nr 1 do SIWZ), b) dowód wniesienia wadium, c) Wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wg. wzoru podanego w załączniku nr 5 do SIWZ) d) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zgodnie z art.26 ust. 2b ustawy (wg. wzoru podanego w załączniku nr 4 do SIWZ) w przypadku powoływania się Wykonawcy na potencjał innych podmiotów, SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zamawiający przewiduje następujące okoliczności i warunki zamiany postanowień zawartej umowy: a) zmiany strony umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, b) zmiana nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, c) zmiany osób lub podmiotów reprezentujących oraz odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy - w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 2. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: a) wystąpienie nieistotnych zmian, które nie mają wpływu na istotne postanowienia umowy Zmiana sposobu świadczenia Wykonawcy będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pacanow.pl/przetargi.php Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2013 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 12.09.2013r. do godz. 11.00.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak Wójt Gminy Pacanów /-/ mgr Wiesław Skop
Załączone pliki
2013_SIWZ_zakup_ciagnika_2.pdf2013_SIWZ_zakup_ciagnika_2 (2013_SIWZ_zakup_ciagnika_2.pdf - 367.727 KB)
Data publikacji: 2013-09-03 11:14:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2013_SIWZ_zakup_ciagnika_2_zal_1_do_7.pdf2013_SIWZ_zakup_ciagnika_2_zal_1_do_7 (2013_SIWZ_zakup_ciagnika_2_zal_1_do_7.pdf - 108.694 KB)
Data publikacji: 2013-09-03 11:14:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: załączniki do siwz
2013_SIWZ_zakup_ciagnika_2_zal_8_wzor_umowy.pdf2013_SIWZ_zakup_ciagnika_2_zal_8_wzor_umowy (2013_SIWZ_zakup_ciagnika_2_zal_8_wzor_umowy.pdf - 82.864 KB)
Data publikacji: 2013-09-03 11:15:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Wzór umowy
013_SIWZ_zakup_ciagnika_Odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_10_09_2013r..pdfODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA 1 (013_SIWZ_zakup_ciagnika_Odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_10_09_2013r..pdf - 96.106 KB)
Data publikacji: 2013-09-10 12:35:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Odpowiedz na zapytania z dn. 10.09.2013 r.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1675
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2013-09-03 11:12:36
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2013-09-03 11:15:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu