Zamawiajacy: Gmina Pacanów

Adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Kontakt: tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail: ug@pacanow.pl, Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 327

Data publikacji: 2013-06-06 13:13:09

Przedmiot: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem nowych wiat przystankowych

Treść przetargu:

Pacanów 06.06.2013

 

IGPM.7031.13.2013

     

   ZAMÓWIENIE

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pacanów ,

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15 , woj. Świętokrzyskie

tel. (041) 376 54 03 , fax (041) 376 59 80

 

2: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem nowych wiat przystankowych – 2 szt .Wymiary wiat długość 280 cm ( plus, minus 15cm ), długość całkowita z dachem 340cm ( plus, minus 15cm ), szerokość 140cm ( plus, minus 15cm ), szerokość całkowita  z dachem 190cm ( plus, minus 15cm ), wysokość 220 cm ( plus, minus 15cm ), wysokość całkowita z dachem 250cm ( plus, minus 15cm ). Konstrukcja wiaty wykonana  z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo. Konstrukcja wiaty oraz dachu pomalowana metodą natryskową w kolorze czerwonym. Dach wiaty w postaci łuku wystający poza obrys  wiaty o 50-60 cm wykonany z poliwęglanu przyciemnianego o gr min 4,5 mm. Ściany osłonowe powinny być wypełnione szkłem bezpiecznym typu laminat , zarówno  boki jak i tył . Posadowienie  wiaty na ławach fundamentowych umożliwiających szybki demontaż .  Każda wiata powinna być wyposażona w ławkę , konstrucja ławki metalowa, siedzenia z listew drewnianych  zabezpieczonych lakierem . Ławka powinna być zamontowana o całej długości wiaty. Wiata powinna być wyposażona w kosz na śmieci przymocowany do konstrukcji  w kolorze czerwonym o pojemmności 30-35 l i dwie tabliczki na rozkład jazdy formatu A4.

Wiata winna być wyposażona w tablicę z opisem zawierającym nazwę przystanku autobusowego szerokość 25cm , długość do 250 cm , tablica wykonana z wysokiej jakości PCV techniką nadruku bezpośredniego odpornego na warunki atmosferyczne.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył przed zamontowaniem dokumentację techniczną wiaty, stosowne certyfikaty i badania lub inne dokumenty potwierdzające  zgodność sprzętu z obowiązującymi normami.

Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił gwarancji min 5 lat na korozję i 3 lata na powłokę lakierniczą .

Miejsce lokalizacji : Sroczków gmina Pacanów droga krajowa nr 79.

 

                                    

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENA

do 30.10.2013 r

 

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej  kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) .

 

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę  należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie , ul Rynek 15 , 28-133 Pacanów do 20.06.2013 r do godz. 15.00 pok 101 w formie pisemnej lub faxem na  nr  (041) 376 59 80

Oferta powinna zawierać :

-   nazwę , adres Wykonawcy , lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy

-   Cenę ofertową brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia .

 

6. KRYTERIA OCENY :

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny. Oferta  z najniższą ceną będzie uznana za najkorzystniejszą . Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający dokona negocjacji cen z oferentami , którzy złozyli te oferty.

 

7. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Podstawą do zapłaty będzie protokół odbioru  podpisany przez Zamawiającego.

Termin płatności faktury lub rachunku do 30 dni od daty  otrzymania faktury.

 

8. WYBÓR OFERENTA

Wybrany oferent zostanie powiadomiony i umówiony na spotkanie celem uzgodnienia warunków realizacji umowy  .

 

 

9. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

Woźniak Sławomir - tel 041/ 376 54 03 wew 15

szczegółowe informacje można uzyskać pon-piątek w godz. 7.00-14.00

Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

 


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 926
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2013-06-06 13:13:09
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2013-06-06 13:13:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu