Zezwolenia na sprzedaż i podawanie wyrobów alkoholowych

 

Rodzaj Sprawy:

Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie wyrobów alkoholowych

 

Miejsce załatwienia sprawy i jednostka odpowiedzialna:

-         Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

-         I piętro, pokój nr 106

-         tel. 41/ 376 54 03 wew. 26

 

Termin załatwienia sprawy:

-         do 30 dni

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w  sekretariacie urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U 2012, 1356 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz. U. 2017, poz. 1257)


Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl