Podatki, zwrot podatku akcyzowego

I. Rodzaj sprawy

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej

Sprawę załatwia
- Referat Finansowy
- parter, pokój nr 9
- tel 41/ 376 54 03 wew. 30

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
2. Oryginały faktur VAT lub ich kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Informacje na temat opłat
Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami oraz decyzja o przyznaniu zwrotu podatku nie podlegają opłacie skarbowej.

Forma załatwienia
1. Decyzja administracyjna rozstrzygająca w sprawie zwrotu podatku.
2. Przekazanie zwrotu podatku na rachunek bankowy lub wypłacenie w kasie.

Przewidywany termin załatwienia
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 r.    
3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 


Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl